แทนความห่วงใย

News สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบกล่องสุขใจ แทนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคน กำลังจะถึงมือน้องๆ ทุกคนแล้ว รอรับความห่วงใยเลยนะค

Leave a Reply

Your email address will not be published.