องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

News

  

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมประถมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ Active Learning ระหว่างหยุดเรียนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
โดยมีผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารต้อนรับและรายงานสรุปการพัฒนาต้นแบบ การจัดการเรียนแบบ Active Learning และการขยายผลยกระดับคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสาํธิตฯ ไปยังโรงเรียนในท้องถิ่น ผศ.ดร.สุพจน์ กล่าวว่า การเรียนแบบ Active Learning นี้ทางโรงเรียนสาธิต ฯ ได้ดำเนินการมา 3 ปีแล้ว โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนของครู ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการที่จะปรับ กระบวนการเรียนการสอนของครูให้ตอบโจทย์ เรื่องของการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเกิดผลลัพธ์ในการเรียนอย่างแท้จริง มีลักษณะของการปฏิบัติจริงเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะให้ได้ความคิดในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหรือในการเรียนต่อได้ หลังจากที่เราได้เจอสถานการณ์โควิด ก็เห็นว่าจะทำให้การเรียนการสอนของเราต้องเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้น Active Learning ของโรงเรียนสาธิตฯ ก็ได้ยกระดับมาเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานก็คือการเรียนได้ทั้งในห้องเรียน และเรียนผ่านระบบออนไลน์หลักการสำคัญของ Active Learning ที่ทำมาในอดีตเราเน้นว่านักเรียนต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้มีครูเป็นผู้ช่วย มีผู้ปกครองช่วยสนับสนุน ทำให้การเรียนออนไลน์มีความง่ายขึ่้น
พลเอกดาว์พงษ์ กล่าวต่อว่า ได้รับรายงานการเรียนการสอนทางไกล ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ผ่านมาทางดาวเทียมที่วี ก็ได้ใช้โรงเรียนไกลกังวลเป็นต้นทางซึ่งก็พยายามพัฒนารายการต้นทาง เพื่อให้เด็กปลายทางไม่ง่วงไม่หลับ แล้วก็สนใจ แต่เนื่องจากครูไม่พอ จึงทำให้เกิด Active Learning ที่ปลายทางในขณะที่ไม่มีครู ก็อยากให้ ผอ. เล่าให้ฟังและยกตัวอย่างเพื่อจะนำไป Apply ที่ต้นทางเพื่อให้โรงเรียนทางไกลจะได้เรียนแล้วสนุกเมื่อเขาไม่มีครูอยู่ในห้อง และมีวิธีไหนบ้างที่จะให้การบ้านไป คือเป็นวัตถุประสงค์ที่มาฟังรายงานในวันนี
: เนื้อหาข่าวจาก นสพ.มติชนออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.