เทคนิคการสอนออนไลน์ EP.11 การใช้โปรแกรม Facebook Messenger

สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19

เทคนิคการสอน Online EP.11 วิธีใช้โปรแกรม Facebook Messenger โดย อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสุวิมล พิชัยกมล หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลิตรายการโดย งานสื่อสารองค์กรและการตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published.