ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมศึกษาดูงาน

News

   

“ศึกษาดูงานแบบออนไลน์”
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธาน และ”กล่าวยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ศึกษาดูงานบริหารงานบุคคล ด้านสวัสดิการ แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#http://info.vru.ac.th/?p=1105
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.