วไลยอลงกรณ์ ใส่ใจดูแล เพิ่มจุดคัดกรอง

News สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19

       

     

        

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอาใจใส่ดูแลผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการเพิ่มจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคารเพื่อปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เน้นความปลอดภัยจากเชื้อ โควิด-19

Leave a Reply

Your email address will not be published.