มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วม MOU สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

News
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตรการเพิ่มทักษะด้านการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ ณ ห้อง SCC 2504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร