กบพ. อนุมัติเพิ่มวงเงินสวัสดิการยืดหยุ่นจาก6,000บาท เป็น 8,000 บาท

News
วันที่ 24 เมษายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 โดยมีวาระการประชุมเพื่อทราบ ในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สรุปการใช้กรอบอัตรากำลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ขออนุญาตไม่เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะพนักงานชั่วคราว ชาวต่างชาติ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานประจำ สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติกร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ กบพ.ได้มีการอนุมัติเพิ่มวงเงินสวัสดิการยืดหยุ่นจาก 6,000 บาท เป็น 8,000 บาท โดยได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร