การประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK)

News

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK) หลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง และหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม โดยมี ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดและกล่าวต้อนรับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากโรงเรียนต่างๆ และคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการศึกษาในโรงเรียน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงและร่วมพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กับทางโรงเรียน การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้ย 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร