“ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

News

 

   

“ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ”
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เป็นประธานในการ “ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และเป็นประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนภูมิภาค ภาคกลาง พร้อมด้วยประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนภูมิภาคของแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
#http://info.vru.ac.th/?p=900
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.