มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

News
วันที่ 20 มกราคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งในห้องประชุมและระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคาร เรียนรวมสังคมศาสตร์ ซึ่งพิธีไหว้ครูที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นการสืบสานประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพยอมรับนับถือ โดยถือว่า ครูบาอาจารย์เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมในกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งในเอาไว้
ในการนี้ นักศึกษาที่เป็นตัวแทน ได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียน มามอบให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ หลังจากนั้น อธิการบดี จึงได้ทำพิธีเจิมหนังสือ และให้โอวาทกับนักศึกษา พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับ นักศึกษา และบุคลากรที่อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยด้วย.
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร