“คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบูทรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19)”

News

 

“คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบูทรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19)”

วันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดบูทรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแล ป้องกัน ให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงอาหารVRU Food Center

#http://info.vru.ac.th/?p=909
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

Leave a Reply

Your email address will not be published.