การประชุมเพื่อถ่ายทอดโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx

News
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม scc504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์