90 ปี วไลยอลงกรณ์

News
📣ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 90 ปี วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบ Google Form ตั้งแต่วันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2564 และตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการเลือก เป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างเรียบร้อย ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงขอกำหนดตราสัญลักษณ์เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ค่ะ👇