การอบรม Social Literacy แก่ผู้ถูกจ้างงานจังหวัดสระแก้ว

News
  

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดการอบรม Social Literacy แก่ผู้ถูกจ้างงานจังหวัดสระแก้ว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ อาจารย์นักพัฒนา และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยและการบริหาร จัดการสนับสนุนภารกิจของแต่ละฝ่าย ภารกิจด้านการศึกษา ด้านพัฒนาชุมชน ด้านสาธารณสุข เผยแพร่ องค์ความรู้ให้แก่กัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว