ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร. 10

News

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์