“ประชุมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร”

News

 

 

“ประชุมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 “ประชุมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร” โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี เข้าร่วมหารือ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#http://info.vru.ac.th/?p=654
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.