ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

News

    

 

 

วันที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อจัดการศึกษา การพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา ให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 212
#Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
#http://info.vru.ac.th/?p=2194