วไลยอลงกรณ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

News
วันที่ 7 เมษายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์ วไลยอลงกรณ์ สืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ลานเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์