การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายและพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล

News
วันที่ 7 เมษายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล” วันที่ 7 – 8 เมษายน 2564 ณ ห้อง scc 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง