การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA

News

   

 

“การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมความรู้และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องตัวแทนคณะ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมหารือ ทำความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การจัดเก็บ นำเสนอ เผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน ณ ห้องประชุม SCC-504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง