“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD)” โครงการ”Update TFRS ที่เปลี่ยนแปลงปี 2563 ปี 2564″

News
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด“โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD)”
โครงการ “Update TFRS ที่เปลี่ยนแปลงปี 2563 ปี 2564” ณ ห้องสัตตบรรณ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
#L _Like to learnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A _Adaptiveปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร