การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์

News

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) กิจกรรมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ นักศึกษา ชั้นปี 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ (นิทรรศการ IWON)
ณ ห้องอเนกทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์