มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกที่ได้ EdPEx200

News

 


VRU2020: มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกที่ได้ EdPEx200 ปีแรกคว้าคะแนนที่ 202
VRU2021: มุ่งมั่นสู่ EdPEx350 TQC ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ในปี 2021