“มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

News

         

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา จากคณะ หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ณ บริเวณหน้าห้องสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ สามาารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ …https://bit.ly/30LUOGC