“อบรมโครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำการศึกษา 2562

News

 

 

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร เป็นประธานอบรมโครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำการศึกษา 2562 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
#http://info.vru.ac.th/?p=1307
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th/
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น