ร่วมมือร่วมใจผลิตแอลกอฮอล์ แจกบุคลากร นักศึกษา

News สาระความรู้และมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19

   

“คณะวิทยาศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมมือร่วมใจผลิตแอลกอฮอล์ แจกนักศึกษา”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี รองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรจากคณะหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือร่วมใจผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อสำหรับแจกให้กับบุคลากรและนักศึกษาโดยทำการจัดส่งไปให้ถึงบ้าน ซึ่งเป็นมาตรการการช่วยเหลือและป้องกัน โควิด-19 ของมหาวิทยาลัยอีกแนวทางหนึ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.