นักศึกษาครูรัก (ษ์) ถิ่น ได้ทำกิจกรรมทำนา (นาวนนาเวียน)

News

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี, ผศ.ชวาลา ละวาทิน, ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์, ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง และ ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ พร้อมอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมดำนา เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาให้หันกลับมาสนใจและเห็นคุณค่าของอาชีพพ่อแม่ และเมล็ดข้าวที่กิน ช่วยปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีมองแปลงนา และใช้สร้างแรงบันดาลใจให้กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยได้นำข้าวหอมปทุมธานี 1 มาปักดำ ซึ่งมีลักษณะเด่นของข้าวนี้คือ เป็นข้าวนิ่ม อ่อน เหมาะสำหรับปลูกไว้ทานเอง มีคุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และยังสามารถ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้งได้ดีอีกด้วย

ในครั้งนี้นักศึกษาครูรัก (ษ์) ถิ่น ได้ทำกิจกรรมทำนา (นาวนนาเวียน) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ของการทำนา นอกจากนั้นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกผักในโรงเรือน การปลูกผักสวนครัว การปลูกผักไม้เลื้อย ให้กับนักศึกษาครูรัก (ษ์) ถิ่น ณ บริเวณแปลงนาสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น