มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้เข้าอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูฯ

News
วันที่ 2 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Train the Trainer และหลักสูตรอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการเปิดการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ และได้รับเกียรติจากวิทยากรส่วนกลางผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ และความรู้ด้านการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ถ่ายทอด ประสบการณ์ เทคนิคที่สำคัญ มอบความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ เป็นแม่แบบในการถ่ายทอดไปยังนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้ใช้สถานที่ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการดำเนินการจัดงาน สถานที่ และให้บริการในด้านต่างๆ รวมทั้งความพร้อมในการจัดการอบรมแบบครบวงจร