วางแผนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE conference) ครั้งที่ 11

News
วันที่ 28 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta และมหาวิทยาลัย ITB STIKOM Bali ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้มีการประชุมเพื่อพูดคุย และหารือเกี่ยวกับกำหนดการ การวางแผนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE conference) ครั้งที่ 11 ที่จะเกิดขึ้นใน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
อีกทั้งมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจากมหาลัยวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดงาน และระบบความพร้อมของการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ร่วมกันอีกด้วย