การจัดทำคู่มือปฎิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะ และเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

News
  
วันที่ 28 กันยายน 2566 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฎิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะ และเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” สำหรับบุคลากร สายสนับสนุน ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์