โครงการ SEA Teacher Exchange Batch 9

News
   

  
วันที่ 11 กัยายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โครงการ SEA Teacher Exchange Batch 9 ณ ห้อง SCC 603 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์