ตรวจรับการประเมิน รับรองมาตรฐาน ISO 30401 : 2018

News
 
วันที่ 11 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO 30401 : 2018 Stage2 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม SCC 503 ชั้น 5 อาคาเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์