ส่งเสริม ถ่ายทอด และการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์

News
   

 
วันที่ 9 กันยายน 2566  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การส่งเสริม ถ่ายทอด และการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา (ครบรอบ 25 ปี) (VRU Outstanding Graduate Awards 2023)” ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์