ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

News

     

     

“ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน”

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก หลักสูตรภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ได้มาศึกษาดูงานที่ Valaya Hut นอกจากนี้ยังได้บรรยายถึงแนวคิดและการออกแบบ Valaya Hut พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการน้ำและขยะภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งน้องๆ นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและเรียนรู้การทำเกาตรแบบเรียบง่ายและพอเพียง ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Valaya Hut บริการห้องพักพร้อมอาหารเช้า แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและวิถีเกษตรกร
———————-
Valaya Hut Cafe’
บริการเครื่องดื่ม กาแฟสด ชา ผลไม้โซดาต่างๆ
เปิดให้บริการทุกวัน
09:00 น.- 19:00 น.
———————
สอบถามห้องพักและสั่งเครื่องดื่มล่วงหน้า
โทร.02-529-0674 ต่อ 787 หรือ 062-479-4288 เมลล์ติดต่อ : valayahut.vru@gmail.com