มรภ.วไลยอลงกรณ์ ต้อนรับ มรภ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา

News
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ฐิติพร พิชยกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงาน นำโดย ผศ.พรรณราย คำโสภา รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนานักศึกษาของผู้นำนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา นอกจากนั้นได้เข้าชมหอนิทรรศราชภัฏ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อีกด้วย
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร