พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท โฟลว์แอคเคาวท์

News

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด โดยคณะวิทยาการจัดการจะทำความร่วมมือพัฒนามาตรฐานการศึกษา วิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กับ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด เพื่อพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ MS 216