มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU กับ ITB STIKOM Bali ประเทศอินโดนีเซีย

News
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รศ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทำการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (sign MOU) ระหว่างสถาบันกับ Prof Dr.Dadang Hermawan อธิการบดีมหาวิทยาลัย ITB STIKOM Bali โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองสถาบันและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย
ในการนี้ได้มีการพูดคุยหารือและวางแผนของการจัดทำหลักสูตรร่วมสองปริญญา (Dual – degree) รวมถึงการพูดคุยหารือในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน (summer short course) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองประเทศนั้นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของศิลปวัฒนธรรมและภาษา ทั้งนี้ในอนาคตยังได้มีการหารือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อการยกระดับการศึกษาโดยอาจารย์จากทั้งสองสถาบันสามารถเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเนื้อหาความรู้และการสอนในบางรายวิชาจากทั้งสองสถาบันได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้เรียนและผู้สอนที่จะได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนให้ดียิ่งขึ้นไป