ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและการตลาด ระดับมหาวิทยาลัย 2/2566

News

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและการตลาด ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 เพื่อหารือแนวทางการวางกลยุทธ์การตลาดให้กับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม SCC 2504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์