ประชุมทีมคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนระยะสัญญาเป็นสองระยะ (สองเฟส)

News
 
วันที่ 24 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมทีมคณะกรรมการเพื่อปรับเปลี่ยนระยะสัญญาเป็นสองระยะ(สองเฟส)และปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์