มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

News
  
มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรมมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
  วันที่ 3 มีนาคม 2563 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมสัมมนาการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR (Thai Qualification Register) ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นอกจากนั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความพร้อมรองรับการประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQR ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ คุณวุฒิ สาขาวิชา รวมทั้งใช้เป็นหลักในการจัดทำมาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยเชิญ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรม ในหัวข้อเรื่องแนวทางการดำเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อรับการประเมิน TQR โดยผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวน 230 คน.