มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU เปิดบ้านสานฝันอาชีพ 2023

News
วันที่ 28 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม VRU เปิดบ้านสานฝันอาชีพ 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และ ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เปิดงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักศึกษา กศน. ปวช. ปวส. ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ประสบการณ์อาชีพ วิชาในการเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย พร้อมทำ Workshop เพื่อสัมผัสความรู้สึกของอาชีพที่หลากหลาย ไม่น้อยกว่า 20 อาชีพ ได้รู้ ได้เห็น เบื้องหลัง การทำงาน และประสบการณ์ที่หลากหลาย กิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรม มีประสบการณ์มากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และให้น้องได้มีประสบการณ์ หรือ Working Memory ในสายอาชีพนั้นๆ เพื่อเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ การเรียนรู้และค้นหาตัวเอง นอกจากนี้ยังจะได้รู้จักมหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นการรับรู้และความสนใจเข้าศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการสร้างความผูกพันในการดำเนินงานร่วมกันของบุคลากร นักศึกษา นักเรียน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย เสริมสร้างทักษะและส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร