ประชุมหารือการจัดกิจกรรม open house ครั้งที่ 2

News

 

 

 

 
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อม ในการจัดงาน open house 2023 (ครั้งที่ 2 )โดยมีอาจารย์ บุคลากรคณะกรรมการด้านการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ของคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2566 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#valaya
#vru
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
#วไลยอลงกรณ์