โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

News
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี คณะอาจารย์นักพัฒนา ผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ส่งทีมเข้าร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าภัณฑ์ชุมชนภายในงาน โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” อว. มุ่งขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ประตูสู่การเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าท้องถิ่นของชุมชนทั่วไทย พัฒนาสินค้า สร้างรายได้ ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นประตูสู่การเปิดตลาดใหม่ ให้สินค้าท้องถิ่นของชุมชนทั่วไทย ได้แสดงพลังแห่งความสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญ พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ เซ็นทรัล บางนา ชั้น B1 กรุงเทพฯ
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th