การประชุมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

News
   

 

 
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ผศ.หรรษา เวียงวะลัย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมการกำหนดแนวทางแผนงาน/โครงการ ในการสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบคณะผู้บริหาร มรภ. กลุ่มภาคกลาง การประชุมในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า อว. ให้ความสำคัญกับ มรภ. เป็นอย่างมาก เนื่องจาก มรภ. เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ไม่ได้เน้นเพียงแค่การผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ต้องผลิตบัณฑิตที่จะเป็นกำลังที่มีประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้ อว. พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนภารกิจ ของ มรภ. อย่างเต็มความสามารถ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3qEfXOZ