พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

News
   

 
วันที่ 13 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับมหาวิทยาลัยศิลปากรพร้อมด้วย อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ร่วมพิธีและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรม โครงการด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร