“ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส”

News
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามปฏิทินดำเนินงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เวลา ณ ห้อง SLB 302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร