การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย

วันที่ 3 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรไทย โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยาการให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.