ยินดีต้อนรับ Dr.KEN KANAI สถาบัน Kanai Educational Institution

News
วันที่ 25 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับ Dr. KEN KANAI (เคน คาไน) และคณะ เดินทางมาเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบัน ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับทางสถาบัน Kanai Educational Institution จากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๐๑๗ ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร