โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

News
วันที่ 23 เมษายน 2564 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี กล่าวเปิด โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร