องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย

News
  

  

  

วันที่ 13 มกราคม 2565 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้สรุปแนวทางการยกระดับกระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะเพื่อสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตครูนวัตกรในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ยังได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสาธารณสุข วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย ตามลำดับ
และในบ่ายวันเดียวกัน ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะเสริมหนุนให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีสมรรถนะที่ผู้ประกอบการต้องการและสังคมต้องการ ได้แก่ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้ร่วมอภิปรายถึงการรองรับปรับตัวต่อการจัดกานเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภายใต้สถานการณ์โควิด-19